Wednesday, September 28, 2022

Какво е счетоводна отчетност?

Всеки, който се занимава с бизнес, производство, предоставя услуги, печели пари по друг начин, трябва да води счетоводство. За да разберете всички нюанси на тази работа, имате нужда от специално обучение и постоянен достъп до промени в законодателството. Обикновено счетоводителят е отговорен за поддържането на счетоводни записи.

 

Когато един специалист не е достатъчен, се организира счетоводен отдел. Защо имате нужда от финансови отчети?

 

Финансовите отчети са данни, които показват финансовото и имущественото състояние на дадена организация към определена дата. Според формулярите на финансовите отчети можете да проверите паричния поток през периода, който ви интересува, да оцените работата на организацията и нейното финансово състояние като цяло. Формулярите на финансовите отчети са стандартизирани, тяхното съдържание, редът за попълване и времето за доставка са установени със закон. Те интегрират информация от всички видове счетоводство, така че да се разглежда в подходящ за анализ формат.

Финансовите отчети, изготвени съгласно определени правила, са необходими, за да могат заинтересованите страни да оценят ефективността и прозрачността на работата на дадено предприятие или организация. Счетоводните отчети, освен за мениджърите и собствениците на компании, представляват интерес за инвеститори, получатели на дивиденти, контрагенти и фискални и одиторски държавни агенции.

 

Кой има нужда от финансови отчети?  

  Предприятия от фармацевтичната индустрия;

  Компании от ИТ индустрията;

  Медиен и рекламен бизнес;

  Организации от селскостопанския сектор;

  Строителни фирми;

  Туристически компании;

  Услуги за доставка;

  Транспортни фирми;

  Предприятия от публичния сектор.

Представените в счетоводните отчети данни показват действителното състояние на нещата. На тях се основават управленските решения. Те помагат да се оцени ефективността на организацията в периода на изследване, показват нейната финансова стабилност. Ако икономическата дейност на предприятието стане неефективна, финансовите отчети веднага показват това.

Лица, които се интересуват от резултатите от финансовата дейност на организацията. Това могат да бъдат акционери, служители, инвеститори, изпълнители, доставчици или купувачи, клиенти.

 Регулаторни органи. Най-често това е данъчната служба, статистическите служби, извънбюджетните фондове.

Видове и форми на счетоводство

 Видовете финансови отчети, условията за изготвяне и представяне на съответните документи са установени на законодателно ниво. Счетоводителите на всички организации са длъжни да подготвят:

- баланса;

- отчети за печалбата и загубата.

Разбира се, това не са всички документи, в съставянето на които участват счетоводителите. Особено много документи и форми на финансови отчети трябва да изготвят в края на годината. За да обобщите годишната дейност на организацията, трябва да съставите:

- отчети за промените в собствения капитал и паричните потоци;

- приложение към счетоводния баланс.

 Обяснителни бележки, одиторски доклади, междинни финансови отчети и други документи също може да са необходими, за да помогнат да се обясни на заинтересованите страни произходът и движението на активи и средства. За еднолични търговци, които работят в не особено голям мащаб, се предоставят опростени финансови отчети. Защо професионалната помощ е важна? Счетоводството и отчитането помагат за правилното разпределение на средствата, планирането на разходите и извършването на покупки.

Правилното изготвяне и поддържане на счетоводни записи също спестява пари, които могат да бъдат събрани като санкции за умишлени или неволни счетоводни грешки. Никоя фирма не може без счетоводител. Изключение прави еднолично търговско дружество на опростена счетоводна система без служители.

Услуги за изготвяне и подаване на финансови отчети, тяхната цена

 За да осигурите пълен ред с поддържането и подаването на финансови отчети, не можете да наемате личен счетоводител. В България счетоводните услуги се предоставят от професионални специализирани счетоводни компании. Сътрудничеството с компания, която работи дълго време на този пазар, има следните предимства:

 В допълнение към отчитането, клиентът може бързо да получи допълнителни видове услуги, например правна защита на интереси или организиране на досиета на персонала. Клиентът може да поръча анализ на финансовите отчети на неговата организация от независими експерти. Това е необходимо, за да разберете качеството на работа на вашите служители, за да се подготвите проверка, продажба или реорганизация на дружеството. Прехвърлянето на данъчна отчетност към аутсорсинг ви позволява да не държите специалисти в персонала, а да прибягвате до тяхната помощ от време на време. Консултации могат да се получават и дистанционно. Ориентировъчни цени за услуги можете да намерите на сайтовете на счетоводните къщи.  

 Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

0 comments:

Post a Comment